Klachten- en beroepenprocedure

BSC streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u ontevreden over de dienstverlening? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of door het schriftelijk indienen van een klacht of beroep. Onderaan deze pagina vindt u het formulier.

Een klacht kunt u indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening van BSC, een beroep kunt u indienen als u ontevreden bent over een beslissing die BSC tijdens het certificeringsproces genomen heeft. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht of beroep hanteert BSC een duidelijke klachten-/beroepenprocedure. Wij beschouwen uw klacht of beroep als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Het proces

 • Een klacht of beroep dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per post, mail of middels ons klachtenformulier op de website.
 • Een beroep kan maximaal 6 weken na de genomen beslissing ingediend worden.
 • BSC registreert alle ingekomen klachten en beroepen.
 • De directie van BSC zal, indien nodig, telefonisch contact opnemen over de klacht / het beroep met als doel meer informatie over de klacht in te winnen, en indien mogelijk de klacht / het beroep direct te verhelpen.
 • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging incl. het wel/niet ontvankelijk verklaren van de klacht / het beroep.
 • Onderzoek naar de inhoud en oorzaak van de klacht / het beroep
 • Het vaststellen van de te nemen acties
 • Beantwoorden van de klacht / het beroep binnen 6 weken na ontvangst van de klacht / het beroep.

Indien een klacht of beroep niet tot tevredenheid verholpen kan worden ontstaat er een geschil. Bij een geschil voortvloeiend uit een klacht vindt geschillenbeslechting middels Tamara Arbitrage plaats. Een geschil voortvloeiend uit een beroep wordt voorgelegd aan Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart.
(Zie ook onze Algemene voorwaarden).

Bezwaarschrift

Bureau Scheepvaart Certificering geeft namens Inspectie Leefomgeving en Transport het certificaat af. Voor vragen over de inhoud van het certificaat kunt u contact met BSC opnemen. Indien u het niet eens bent met de beslissing tot afgifte van het certificaat kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haagformulier